ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (၉.၆.၂၀၁၉)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္မွ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို (၉.၆.၂၀၁၉) ေန႔တြင္ က်င္းပ

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။