နည္းျပႏွင့္၀န္ထမ္းအင္အား

နည္းျပအင္အား (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

လက္ေထာက္ၫႊြန္ၾကားေရးမွဴး ၁ ဦး
နည္းျပအရာရိွ ၁၀ ဦး
နည္းျပ/နည္းစနစ္ ၃၉ ဦး
တြဲဘက္နည္းျပ ၁၉ ဦး
ျပင္ပနည္းျပ ၃ ဦး
ေန႔စား ၂ ဦး
စုစုေပါင္း  ၇၄ ဦး

၀န္ထမ္းအင္အား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ရိွသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ၀န္ထမ္းအင္အားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  အရာထမ္း + အမႈထမ္း = ေပါင္း
(၁) ခြင့္ျပဳ ၃၀ + ၂၄၀ = ၂၇၀
(၂) ခန္႔အပ္ ၂၆ + ၁၂၆ = ၁၅၂
(၃) လစ္လပ္ + ၁၁၄ = ၁၁၈
(၄) အျခားဌာနမွတြဲ + ၅၃ = ၅၈
(၅) အျခားဌာနသို႔တြဲႏွင့္တာ၀န္ + ၂၅ = ၃၁
(၆) ေန႔စား   - + =
(၇) ပုတ္ျပတ္ - + ၁၁ = ၁၁