သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ေရး အစီအစဥ္

၁။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထား (ေထာက္ခံစာ) (Data Qualification) မ်ား စစ္ေဆးျခင္း။

၂။ေဆးစစ္ေဆးျခင္း (Medical Checkup)
    သာမာန္ကိုယ္ခႏၶာႀကီးထြားမႈ (အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္) (Normal Growth)  အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း။

၃။    အေထြေထြကိုယ္ကာယၾကံ႕ခိုင္မႈ စစ္ေဆးျခင္း (Physical  Fitness)
    (က)    မီတာ (၁၀၀)            (လွ်င္ျမန္မႈ)
    (ခ)     လက္ေထာက္ေမွာက္တြန္းတင္        (အေပၚပိုင္းခြန္အား)
    (ဂ)     ရပ္လွ်က္အလ်ားခုန္            (ေအာက္ပိုင္းခြန္အား)
    (ဃ)     အိပ္ထမတင္            (၀မ္းဗိုက္ႂကက္သား)
    (င)      မီတာ (၄၀၀) မ၊ မီတာ (၈၀၀) က်ား    (ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား)

၄။    ပညာေရးအဆင့္ ဉာဏ္ရည္စစ္ေဆးျခင္း (အလယ္တန္း/အထက္တန္းအဆင့္)

၅။    တာ၀န္ရွိသူနည္းျပဆရာမ်ားမွ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ကိုယ္ခႏၶာပံုစံ အခ်ိဳးအစား၊ ကိုယ္လက္     အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိ/မရွိ၊ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ သည့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕     စည္းပံု၊အ႐ိုးအဆစ္ႂကက္သားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစသည္တို႔ကိုတစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္စစ္ေဆးသံုးသပ္     ၿပီး ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

၆။    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒုေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ေဆး)၊ လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး     (ေလ့က်င့္ေရး) ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ တစ္ဦးခ်င္း လူေတြ႕စစ္ေဆး အကဲျဖတ္     ျခင္း၊ ႏႈတ္ေမးစစ္ေဆးျခင္း၊ လူမႈေရးအခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ အားကစားဆိုင္ရာ     ေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္း။

၇။     I.Q Test ျပဳလုပ္ျခင္း။

၈။    ကူးစက္ေရာဂါမ်ား N.H.L တြင္ စစ္ေဆးျခင္း။

၉။    ေသြးစစ္ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အင္အားတင္ျပအတည္     ျပဳျခင္း။

၁၀။    စိတ္အေျခအေနစစ္ေဆးျခင္း  (Psycho  Test)

၁၁။    စခန္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားအား     ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး(ေလ့က်င့္ေရး)၊ လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေလ့က်င့္  ေရး) မွ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း။

အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္

၁။     ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
၂။    ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ အား/ပညာေပါင္းစပ္သင္တန္းအတြက္ –

      သတၱမတန္း           -      အသက္ (၁၂ႏွစ္မွ ၁၃ႏွစ္)အတြင္း

      အရပ္                    -      က်ား (၅ေပ ၄လက္မ)၊ မ (၅ေပ ၂လက္မ)

     ကုိယ္အေလးခ်ိန္     -      က်ား (၁၀၀)ေပါင္ ၊ မ (၉၅) ေပါင္

 

     အ႒မတန္း            -      အသက္ (၁၃ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္)အတြင္း

     အရပ္                    -      က်ား (၅ေပ ၆လက္မ)၊ မ (၅ေပ ၄လက္မ)

    ကုိယ္အေလးခ်ိန္     -      က်ား (၁၁၀)ေပါင္ ၊ မ (၁၀၀) ေပါင္

၃။    က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ၿပီး အရပ္အေမာင္းေကာင္းသူ။
၄။    သတၱမတန္း၊ အဌမတန္း၊ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အားကစားနည္းမ်ား

(၁) အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း     - ျမားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ဘိလိယက္၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စစ္တုရင္၊ စက္ဘီး၊ ေဘာလုံး၊ ဖူဆယ္

                                                                          ေဂါက္သီး၊ ကြ်မ္းဘား၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ကရာေတးဒုိ၊ ရြက္ေလွ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေသနတ္ပစ္၊ ေရကူး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊

                                                                          တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဗုိဗီနမ္၊ အေလးမ၊ ၀ူရွဴး၊ ကႏူး/ကယက္၊ ႐ုိးရာေလွ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလွ၊

                                                                          Squash၊ နပန္း၊ ေဘ့စ္ေဘာ၊ ႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႔၊ ဘုိးလင္း။

 

ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

(၁)ေန႔စဥ္စားေသာက္ေရးကုိ ကုိယ္တိုင္ယူ (ဘူေဖး) စနစ္ျဖင့္ ေကြ်းပါမည္။
(၂)ေက်ာင္း၀တ္စုံ၊ ေလ့က်င့္ေရး၀တ္စုံ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀တ္စုံ၊ ထမင္းစား၀တ္စုံ၊ ေက်ာင္းသုံးစာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ပံ့ပုိးေပးပါမည္။
(၃)အားကစားထူးခြ်န္သူမ်ားကုိ ဤ၀န္ႀကီးဌာန၌ နည္းျပ(နည္းစနစ္)ရာထူး၊ ဦးစီးအရာရွိရာထူးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ B.Sc (Sport) ဘြဲ႕ရရွိသည္အထိ စရိတ္ၿငိမ္းဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားေပးပါမည္။
(၄)ပညာေရးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အ႒မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းကုိ Special တန္း သတ္မွတ္၍ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ (စာသင္၀ုိင္းစနစ္ျဖင့္) သင္ၾကားေပးပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားမွတဆင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖည့္စြက္ၿပီး လုိအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္မွတဆင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး႐ုံးမ်ား၌ (၅.၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၂၃.၃.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) (ဖုန္း - ၀၁ ၄၀၀၀၀၆၊ ၀၁ ၄၀၀၀၃၇) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ေရးကာလ

(၁) ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ကြင္းဆင္းၿပီး ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္း
      ကာလ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

(၂)  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားကုိ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)တြင္ အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
      ကာလ - ၁၄.၄.၂၀၁၄ မွ ၂၁.၅.၂၀၁၄ အထိ