အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း (၁.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲဆုတံဆိပ္ရရွိမႈမ်ား