အားကာသိပံၸ၏ ဦးတည္ခ်က္(၅)ရပ္

  1. တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္မႈအတြက္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနဳိင္ေစရန္။
  2. ျမန္မာ့အားကစားမွ ကမၻာ့အားကစားသို႔ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနဳိင္ေစရန္။
  3. ေသြးသစ္ေလာင္းႏိုင္မည့္ ထူးခၽြန္ေသာ လူငယ္အားကစား သမားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚထြက္ လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္။
  4. ျမန္မာ့အားကစားအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ နည္းစနစ္မွဴးမ်ား၊ နည္းျပဆရာေကာင္းမ်ား အလံုအေလာက္ ေမြးထုတ္ေပးရန္။
  5. အားကစားႏွင့္ ကာယပညာလုပ္ငန္း အစဥ္အၿမဲတုိးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။