၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပံၸ(ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ (ေတာင္ႀကီး)ေက်ာင္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ (ၾကက္ေတာင္)

ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္း

            အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ႀကီး) အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ (၂၇. ၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          ထုိၿပိဳင္ပြဲသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသူ (၆)ဦး၊ နည္းျပ (၈၁)ဦး၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အားကစားသမား က်ား (၂၅၇)ဦး၊ မ (၂၆၀)ဦး စုစုေပါင္း (၅၁၇)ဦးျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၏ ဆုရရွိမႈအေျခအေနမွာ ေရႊတံဆိပ္ (၁၁၂)ခု၊ ေငြတံဆိပ္ (၁၀၇)ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ (၁၁၈) ခု စုစုေပါင္း (၃၃၇) ခုရရွိခဲ့ပါသည္။

     ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္းမွ  ေရႊ (၂)၊ ေငြ (၄)၊ ေၾကး (၄)၊ စုစုေပါင္း (၁၀) ခုရရွိခဲ့ပါသည္။