၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္ မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲသို႔ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ တက္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့သည့္ သင္တန္းသား/သူေဟာင္း မ်ား ဆုရရွိမႈစာရင္း