၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္၊ အား/ပညာေပါင္းစပ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား (၃.၆.၂၀၁၉)

အားကစားနွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊
အခမ္းအနားတြင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အားကစားသ႐ုပ္ျပသျခင္းမ်ားအား အားေပးၾကည့္႐ႈ၍ အားကစားနည္းအလိုက္ အားကစားပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ (၃.၆.၂၀၁၉)