“စုေပါင္း၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲ” (၁၈.၇.၂၀၁၆)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား “စုေပါင္း၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ” ကုိ (၁၈.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။