က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေဆးဘက္ဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

- ေဆးခန္း Duty(၂၄)နာရီ တာ၀န္ယူ ေဆးကုသေပးျခင္း။
- စားရိပ္သာစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း။
- အားေဆးေန႔စဥ္ တိုက္ေကၽြးျခင္း။
- (၆)လတစ္ႀကိမ္သံခ်ေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္း။
- (၁)လတစ္ႀကိမ္ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္း။
- ဒဏ္ရာရေသာ လူနာမ်ားအား လိုအပ္လွ်င္ Physio Treatment ေပးျခင္း။
- ေဆး႐ံုသို႔သြားေရာက္ျပသရန္ လိုအပ္ပါက ေဆး႐ံုတြင္ ပါရဂူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ ျပသေပးျခင္း။
- သင္တန္းသားအသစ္မ်ားေရာက္ရွိလာပါက N.H.L တြင္ ေဆးစစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေသြးမ်ားစစ္ေပးျခင္း။

 

ေဆးဘက္ဌာနရိွ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳအင္အား

  က်ား + = ေပါင္း
ဆရာ၀န္ + =
သူနာျပဳ + =
စုစုေပါင္း + =