စားေသာက္မႈ (စားရိပ္သာ)

(၁)    အား/ကာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စားရိပ္သာတြင္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၅၇၅)ဦး၊ အေဆာင္မွဴး/ဆရာ/ဆရာမ (၇၀)ဦးႏွင့္ B.Sc(Sport) ေက်ာင္းသား/သူ(၄၅)ဦး တို႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ဦးစီးဌာနရန္ပုံေငြမွ ၂၅၀၀ိ/-၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးရန္ပုံေငြမွ ၅၀၀ိ/-၊ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္တစ္ေန႔ (၃)ႀကိမ္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးလွ်က္ ရွိပါသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေနျပည္ေတာ္မွ လာေရာက္သင္ၾကားျပသေသာ ႏိုင္ငံျခားနည္းျပမ်ားကိုလည္း ေကၽြးေမြးလွ်က္ရွိပါသည္။

(၂)    စားရိပ္သာ၀န္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ စားရိပ္သာသံုး၀တ္စံုမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးမ်ား အထူးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

(၃)    အားျဖည့္အစားအေသာက္အေနျဖင့္ မြန္းလြဲပိုင္း၌ အေအး၊ ကိတ္မုန္႔၊ ေပါင္မုန္႔၊ ေျပာင္းဖူး၊ ညလယ္စာအေနျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔၊ ေကြကာ၊ မိုင္လိုတို႔ကို ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးလွ်က္ရွိပါသည္။