ေနထုိင္မႈ (အိပ္ေဆာင္)

အိပ္ေဆာင္(က်ား) စုစုေပါင္း (၈)ခန္းရွိပါသည္။

၁။ ဧရာေဆာင္ (ႏိုင္ငံျခားနည္းျပ)
၂။ သံလြင္ေဆာင္ (B.Sc-Sport)
၃။ ခ်င္းတြင္းေဆာင္ (စကားျပန္)
၄။ ေတဇေဆာင္ (သင္တန္းသား)
၅။ ဗလေဆာင္  (သင္တန္းသား)
၆။ သီဟေဆာင္ (သင္တန္းသား)
၇။ သူရိန္ေဆာင္ (သင္တန္းသား)
၈။ ေဇယ်ေဆာင္ (သင္တန္းသား)
တစ္ေဆာင္လွ်င္ သင္တန္းသား အေပၚထပ္တြင္ (၂၀) ဦး၊ ေအာက္ထပ္တြင္ (၄၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း ( ၆၆) ဦး ႏႈန္းရွိပါသည္။