ကရာေတးဒုိ

ကရာေတးဒိုအားကစားသမိုင္း

ကရာေတးဒို၏ အဓိပၸာယ္ ။ ။ “ကရာေတး” ႏွင့္ “ကရာေတးဒို” သည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္။ “ကရာေတးဒို”က ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အမည္ျဖစ္ၿပီး “ကရာေတး”ဟု အလြယ္တကူ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။“ဒို”သည္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔၏  Phillosophy ျဖစ္ၿပီး Way of life “ဘဝတစ္သက္တာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည့္ နည္းလမ္း”ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ဂ်ပန္ကိုယ္ခံပညာအမည္ မ်ား၏ ေနာက္တြင္ “ဒို” ျဖင့္အဆံုးသတ္ေလ့ရွိပါသည္။

ဥပမာ - ဂ်ဴဒို (Judo)၊ အိုက္ကီဒို (Aiki do)၊ ကင္ဒို (kendo)

(က) ကမာၻ႔ကရာေတးဒိုသမိုင္း(အက်ဥ္း)

၁။ကရာေတးဒိုသည္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔၏ရိုးရာကိုယ္ခံပညာမွ ကမ႓ာ႔အားကစားအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုကီနာဝါေဒသရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကာယပညာတစ္ရပ္ အျဖစ္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

၃။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမအႀကိမ္အမ်ဳိးသားအားကစားပြဲေတာ္တြင္ ႐ိုးရာကိုယ္ခံပညာတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းသ႐ုပ္ျပသရာမွ ဂ်ပန္တစ္ျပည္လံုးသို႔ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

၄။ အထူးသျဖင့္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ကရာေတးဒိုကလပ္အသင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ သည္။

၅။၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပထမဆံုးကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲကို တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ သည္။

၆။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ “ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” Federation of All Japan Karatedo Organizations (FAJKO) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ (ယခုအခါ Japan Karatedo Federation (JKF) ဟုေခၚဆိုပါသည္။)

၇။ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အေျခစိုက္ေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားတြင္ ကရာေတးဒိုပညာရပ္သည္ အထူးေရပန္းစားလ်က္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရသည္အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

၈။ယင္းျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကရာေတးဒိုပညာရပ္သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့ပါသည္။

၉။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ (၃၃)ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ “ပထမအႀကိမ္ကမာၻ႔ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ”ကို တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ က်င္းပႏုိင္ ခဲ့ၿပီး “ကမာၻ႕ကရာေတးဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” World Union of Karatedo Organizations (WUKO) ကိုဖြဲ႔စည္းႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။ (၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ International Olympic Committee(IOC)၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ “World Karate Federation” (WKF)ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)

၁၀။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ IOC က WUKO ကို ကမ႓ာ႔ကိုယ္စားျပဳ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၁၁။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ ကို က်င္းပေပးခဲ့ရာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ “(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲကို” မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ “ကရာေတးဒို” ကို အာရွေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားနည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (14th SEA Games)တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Hiroshima ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (12th ASIAN Games) တြင္လည္းေကာင္း စတင္ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ျမန္မာ့ကရာေတးဒိုသမိုင္း(အက်ဥ္း)

၁။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၂)ရက္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ကို ႏုိင္ငံေတာ္က တရားဝင္ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ကရာေတးဒိုအားကစားနည္း တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကအေလးထားပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်က္ရွိေသာ “အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ” (Siuth East Asia Games- SEA Games) အပါအဝင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ႏုိင္မႈမ်ားရရွိ၍ ႏုိင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲမွစတင္၍ ျမန္မာ့ကရာေတးဒို အားကစားသမားမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ အေျခခံကရာေတးဒိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္၍ လူသစ္တန္းကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ၊ ႏွစ္စဥ္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ၊ Japan Cupၿပိဳင္ပြဲ၊ သက္ငယ္တန္းကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ၊ ကမ႓ာ႔အိုလံပစ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ၊ ေက်ာင္းေပါင္းစံုကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသားတံခြန္စိုက္ ကရာေတးဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးလ်က္ရွိပါ သည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ကရာေတးဒိုအားကစားနည္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ က်ား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦးျဖင့္ စတင္၍သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၄-၁၅တြင္ က်ား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးျဖင့္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ကရာေတးဒိုအားကစားနည္းတြင္ က်ား( )ဦး၊မ( )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ကရာေတးဒိုအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကရာေတးဒိုအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: