ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဖြင့္ပြဲအမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္

News Area: