နည်းပြနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

နည်းပြအင်အား (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ)

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၃ ဦး
နည်းပြအရာရှိ ၁၁ ဦး
ဦးစီးအရာရှိ ၁ ဦး
နည်းပြ/နည်းစနစ် ၂၇ ဦး
တွဲဘက်နည်းပြ ၁ ဦး
ပြင်ပနည်းပြ ၂ ဦး
စုစုပေါင်း  ၄၅ ဦး

ဝန်ထမ်းအင်အား

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင်ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

  အရာထမ်း + အမှုထမ်း = ပေါင်း
(၁) ခွင့်ပြု ၃၀ + ၂၄၀ = ၂၇၀
(၂) ခန့်အပ် ၂၆ + ၁၄၂ = ၁၆၈
(၃) လစ်လပ် + ၉၈ = ၁၀၂
(၄) အခြားဌာနမှတွဲ + ၂၄ = ၂၇
(၅) အခြားဌာနသို့တွဲနှင့်တာဝန် + =
(၆)နေ့စား - + ၁၂ = ၁၂
(၇) ပုတ်ပြတ် - + ၃၅ = ၃၅