ကၽြမ္းဘား

ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္းသမုိင္း

ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္းသည္ အားကစားနည္းအားလုံးတုိ႔၏ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္း ဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ၊ သန္မာမႈ၊ လွ်င္ျမန္မႈ၊ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအားစသည္တုိ႔ကုိေပါင္းစပ္ၿပီး ကစားရေသာအားကစားနည္းျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းဘားသမုိင္းအက်ဥ္းကုိေဖာ္ျပရမည္ဆုိရင္ ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္းသည္ 1946ခုႏွစ္ကတည္းက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြ်မ္းဘားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စတင္ဆက္သြယ္ေနပါၿပီ။ သီေပါမင္း၏ ေျမးေတာ္ ေသာ္ဖုရားႀကီးက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူ ဆရာႀကီးဦးေဇာ္၀ိတ္၊ ဆရာႀကီးဦးထြန္းၿငိမ္း တုိ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရွိခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြ်မ္းဘားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကြ်မ္းဘားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ 1952 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားကေတာ့ ကြ်မ္းဘားဖခင္ႀကီးဟုေျပာလုိ႔ရသည့္ ဆရာႀကီးဦးေစာလွျမင့္၊ ဆရာႀကီးဦးျမလြင္၊ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ဆန္း ထုိသူတုိ႔မွတဆင့္ ဆရာဦးစုိးျမင့္၊ ဆရာဦးေဇာ္၀င္း စသည္တုိ႔က အေမြဆက္ခံ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္လာၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြ်မ္းဘားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့တာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕အာရွကြ်န္းဆြယ္မွစၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြသာမက အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲအထိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)ကြ်မ္းဘားအား   စားနည္းတြင္ က်ား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး တို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကြ်မ္းဘားအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ)(၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: