ဂ်ဴဒုိ

ဂ်ဴဒိုအားကစားသမိုင္း

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းသည္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားကိုယ္ခံပညာျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ပညာမွ တဆင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သုေတသနေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ခရစ္မေပၚမီ (၂၀)ခုႏွစ္၊ BC 20 ၁၁ ေျမာက္ “ဆူအီနင္း”ဘုရင္လက္ထက္က စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရ၊ ခရစ္မေပၚမီ ၇၂၀ ခုႏွစ္၊ (BC 720)တြင္ တရားဝင္မွတ္သားထားေသာ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္မင္းတို႔၏ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ BC 230 ေလာက္က ဂ်ပန္ျပည္၌ ယခုေခတ္ “ဆူမို”နပမ္းႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူ တဲ့ “ခ်ီကာရဘူရေဘ့” (Chikara Kurabe)ေခၚ အားကစားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ “ဂ်ဴဂ်စ္ဆု”(JuJi Tsu)အတက္ပညာပါဝင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက်မရွိေသးဘဲ၊ ၁၅ရာစုခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေလာက္မွ တေျဖးေျဖးစနစ္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၇ရာစုတြင္ “ဂ်ဴဂ်စ္ဆု” ပညာမ်ားအေျခတက် စနစ္တက်သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားေပၚ ေပါက္လာၿပီး ေက်ာင္းေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ပညာသည္ (၁၉)ရာစုအစပိုင္း ေလာက္တြင္ အေျခတက်လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဧကရာဇ္ေသနာပတိ အစိုးရ “ေတာ့ကူငါဝ” (Tokuga wa) ေဆြမ်ဳိးစုမွ ေသနာပတိ “ေယာ့ရိေနာ့ဘု” (Yorinobu)သည္ ေမဂ်ီဧကရာဇ္ဘုရင္အား နန္းျပန္အပ္၍ နန္းတက္ၿပီး ေနာက္၊ ႐ိႈဂန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆာမူ႐ိုင္းေခၚ စစ္မႈထမ္းမ်ဳိး႐ိုးစနစ္ဖ်က္သိမ္း၍ (၁၈၆၉)ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ေရွးေခတ္အယူအစဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား တေျဖးေျဖးစြန္းပစ္ လာခဲ့ၿပီး ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ကိုယ္ခံပညာမ်ားလည္း တေျဖးေျဖးစြန္႔ပယ္လာခဲ့ၿပီး ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ကိုယ္ခံပညာမ်ား လည္း အပယ္ခံဘဝသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

Jujitsu Judo ေျပာင္းလဲလာပံု

ထိုသို႔ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာရပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးအခ်ိန္(၁၈၇၆)ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ “တင္ဂ်င္ရွင္ယိုလ္႐ူး” (TEN JI SHIN YO RYU)ေက်ာင္းသို႔ ေခတ္ပညာတက္(၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မစၥတာ ဂ်ီဂို႐ိုကာႏို (Jigo Ro Kano)ဆိုသူ လူငယ္တစ္ဦးေရာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာရပ္ မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကီတို႐ူး (Kito Ryu)ေက်ာင္းေျပာင္းၿပီး ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာကိုဆက္ လက္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ပါသည္။ မစၥတာကာႏိုသည္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေသးေကြးၿပီးေသာ္လည္း သူ၏ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝိရီယ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံၿပီး ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာ၏ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ပညာမ်ားကို တျခားေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူးသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသုိ႔ ဆက္လက္ဆည္းပူးေလ့လာေနစဥ္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္နီးပါးျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ထိခိုက္အႏၲရာယ္မ်ား၍ လူတိုင္းေလ့လာမသင္ၾကားႏုိင္ေသာ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ပညာကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္တဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအားကစားနည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆကာ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာမွ ေကာင္းႏိုးရာရာမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္အေျခခံၿပီး ပင္ကိုယ္အေတြးအေခၚ အၾကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာသိပၸံနည္းက် ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းစနစ္ကို (၁၈၈၂)ခုႏွစ္၌ အလ်ား(၁၈)ေပ၊ အနံ (၁၂)ေပရွိတဲ့ မ်က္ဖ်ာ (၁၂)ခ်ပ္ခင္းထားေသာ အီ႐ႈိးဂ်ီဘုရား ေက်ာင္း(Eishogi Temple)ဝန္းရွိ အခန္းက်ဥ္းထဲတြင္ လူ(၉)ဦးျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ယင္းကစားနည္္းကိုလည္း ကိုဒိုကန္ဂ်ဴဒို (Kodokan Judo)သို႔ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာနည္းလမ္းကို သင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္း (သို႔) ပညာရပ္ဟုေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်န္ပန္ျပည္တိုက်ဳိၿမိဳ႕ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ရဲေက်ာင္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ဴဒိုအားကစားပညာရပ္တို႔၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ေၾကာင့္ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုႏွင့္ ဂ်ဴဒိုအားကစားပညာရပ္တို႔၏ အစြမ္းထက္ျမက္ပံုသိရွိရန္အတြက္ (၁၈၈၆)ခုႏွစ္၊ ေႏြဦးေပါက္အခ်ိန္တြင္ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ရဲႀကီးမွ ႀကီးမွဴး၍ တိုဆုက (ToSuKa)ဂ်ဴဂ်စ္ဆုေက်ာင္းႏွင့္ ကိုဒိုတန္ဂ်ဴဒိုေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းတို႔ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေသာ တဘက္(၁၅)ဦးစီပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုဒိုတန္ေက်ာင္းမွ (၁၃)ပြဲအႏိုင္ရရွိၿပီး (၂)ပြဲသေရျဖင့္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ဂ်ဴဒိုအားကစား နည္းပညာရပ္သည္ ဂ်ပန္တဝွမ္းလံုး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ရဲအဖြဲ႔ႀကီး ကလည္း ဂ်ဴဂ်စ္ဆုပညာအစား ဂ်ဴဒိုကို ရဲအဖြဲ႔သားမ်ားအား အစားထိုးသင္ၾကားေစခဲ့သည္။

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းပညာရပ္ကို ကမ႓ာအားကစားနည္းတရပ္အျဖစ္ ထင္ေပၚလာေစရန္ မစၥတာကာႏို ၄င္း၏တပည့္အရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ေစလႊတ္ျခင္း၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကမ႓ာအႏွံ႔အျပားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအားကစား တရပ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

၁၉၁၁ခုႏွစ္တြင္ မစၥတာ ကာႏို (Kano)သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကာယပညာအဆင့္၏ ပထမဆံုးဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမာက္ခံရၿပီး ထိုႏွစ္ထဲမွာပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့အိုလံပစ္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ ----ခုႏွစ္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မစၥတာ ကာႏိုက ဂ်ဴဒိုသမား(၂)ဦးျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ဂ်ဴဒုိအားကစားပညာရပ္ကို ျပသခဲ့သည္။

မစၥတာ ကာႏိုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အိုလံပစ္အစည္းအေဝးမွ (၁၉၃၆)ခုႏွစ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အိုလံပစ္အစည္းအေဝး အထိ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ျပည္၏ အားကစားေရးရာႏွင့္ ဂ်ဴဒိုပညာပ်ံ႕ပြားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ (၁၉၃၈)ခုႏွစ္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ (CAIRO)တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္အစည္းအေဝး -----သို႔တက္ေရာက္ၿပီး ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းထည့္သြင္း က်င္းပရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအားကစားနည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကို အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ ျပည္သို႔အျပန္ (၄-၅-၁၉၃၈)အသက္(၇၈)ႏွစ္ (S.SH.Kawa M------)သေဘၤာေပၚတြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

မစၥတာ ကာႏို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ေသာ ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းပညာကို ၄င္း၏သား ရီေဆးကာႏို (Mr.Rese K------)ကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အားကစားနည္းအဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စုေပါင္း------ဂ်ဴဒိုယူနီယံညီလာခံတြင္ မစၥတာဂ်ီ႐ို႐ိုကာႏို၏သား မစၥတာ ရီေဆးကာႏိုအား(IJF)-----အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုျဖစ္စဥ္သမိုင္း

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္း ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္လာပံု

ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ခ်ိန္ (၁၉၄၁)တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေသာ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္တို႔ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ စစ္ပညာရပ္သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့ျခင္းမွစတင္၍ ဂ်ဴဒိုပညာျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ စစ္အတြင္းကာလျဖစ္၍ ထင္ထင္ရွားရွားျပန္႔ပြားမႈ မရွိေသးေပ။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ဴဒိုပညာသည္ ဂ်ပန္ျပည္မွ အိုက္ကီဒို ဂ်ဴဒိုနည္းျပဆရာမ်ားမွ တဆင့္ မႏၱေလးရဲသိပၸံေက်ာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားထဲမွ ၀ါသနာပါ သူမ်ားကို သင္ၾကားျပသရာမွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပည္မွ ပထမဦးစြာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္နည္းျပဆရာမ်ားမွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၂၃)ရက္၊ မႏၱေလးရဲသိပၸံေက်ာင္းအတြက္ (၂)ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ အဆင့္ရွစ္ဆင့္ အသက္ (၅၈)ႏွစ္ရွိ အာကီဒို နည္းျပဆရာႀကီး မစၥတာအာရိမိုတိုမူရာရွိေဂ့ (Mr. ARIMOTO MURASHIGE) ႏွင့္ အဆင့္ (၂)ဆင့္ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ရွိ ဂ်ဴဒိုနည္းျပဆရာ မစၥတာကီမီအိုခုရိုအိရွိ (Mr. KIMIO KUROISH) တို႔ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသား (၁၅)ဦးကို တစ္ႏွစ္ၾကာသင္တန္းပို႔ခ်ေပးရာမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂ်ဴဒိုပညာရပ္မ်ားတစ္စတစ္စျပန္႔ပြား လာၿပီး ၁၉၅၅ တြင္ မဂၤလာဒံုရွိ တပ္မေတာ္တပ္ၾကပ္သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ဂ်ပန္ျပည္မွ နည္းျပဆရာငွားရမ္း သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ ေပးျခင္း၊ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း၊ တပ္ၾကပ္သင္တန္း ေက်ာင္းကို မဂၤလာဒံုမွ ဗထူးသို႔ေျပာင္းေရႊ႕၍ က်ပ္ ၁ သိန္းေက်ာ္တန္ ဂ်ဴဒိုခန္းမေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္ဂ်ဴဒိုနည္းျပဆရာမ်ားမွ တဆင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္၀ါသနာရွင္ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားသို႔ ေလ့က်င့္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းပညာရပ္မ်ား အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂၂)ခု ဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေမေဒးေန႔အထိမ္း အမွတ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အသင္းလိုက္၊ တံခြန္စိုက္ဒိုင္းဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းေပါင္းစံု ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဂ်ဴဒိုတံခြန္စိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေၾကး (၂)ခု ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီးဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ လူသစ္တန္း၊ သက္ငယ္တန္း ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့သည္။

ဂ်ဴဒိုပညာ၏ အႏွစ္သာရသေဘာတရား

ဂ်ဴဒိုဖခင္ Mr. JiGoro Kano သည္ ဂ်ဴဒိုပညာရပ္၏ အႏွစ္သာရသေဘာတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ လူတစ္ဦး၏စြမ္းအားကို ယူနစ္အျဖစ္ခံထား၍ (A)ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ (၁၀)ယူနစ္ရွိၿပီး (B)ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ (၇)ယူနစ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ပထမဆံုးဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၁)ႏိုင္ငံမွ အားကစားသမား (၃၉)ေယာက္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းကို တရား၀င္အားကစားနည္းအျဖစ္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမ (Rome)ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ (၅၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ (IOC) အစည္း အေ၀းမွ တရား၀င္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့အိုလံပစ္အားကစားသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂ်ဴဒိုအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္၊ ကမၻာ့အိုလံပစ္အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပရန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တန္း (၃)တန္း (-68 kg) (-80 kg) (+80 kg) တန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္တန္းတစ္တန္း သတ္မွတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ အလြတ္တန္းတြင္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသား အန္တြန္ဂီဆင္း (GEESINK ANTON)က ပထမရရွိသြားသည္။ ေနာင္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၅)တန္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၇)တန္းႏွင့္ အလြတ္တန္း (၁)တန္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ား (8 + kata) မ (8 + kata)တန္းမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီးဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆိုးလ္အိုလံပစ္ (SEOUL) ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ မိတ္ဆက္သရုပ္ျပအျဖစ္ ထည့္သြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာဆီလိုနာ (BARCELONA) အိုလံပစ္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တရား၀င္ က်င္းပျပဳ လုပ္ပါသည္။ (ျမန္မာျပည္မွ မျဖဴျဖဴသန္႔ -57 kg)တန္း သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ စတင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ယခုဆိုရင္ႏွစ္ေပါင္း (၁၈)ႏွစ္ကာလအတြင္း လက္ေရြးစင္အမ်ဳိးသား(    )ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(   )ဦး၊ စုစုေပါင္း(   )ေမြးထုတ္ေပး ခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရွိနည္းျပ(၃)ဦးျဖင့္ က်ား(၁၂)ဦး၊ မ(၁၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၃)ဦး ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္သင္ၾကားေပးေသာ ဂ်ဴဒိုအားကစားသမား မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ နည္းျပဆရာမ်ား အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္းေရာက္ရွိကာ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ထူးခၽြန္ဂ်ဴဒိုအားကစားသမား မ်ားမ်ာ မခင္မိုးသူ(လက္ေရြးစင္)၊ မခင္ခင္စု(လက္ေရြးစင္)၊ ေမာင္ခ်စ္မင္းမင္းကို၊ ေမာင္ၿဖိဳးကိုကို ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ေဆာင္အားကစားသမားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မႏြယ္နီပြင့္လႈိင္၊ မၿဖိဳးေရႊစင္ေက်ာ္၊ မနန္းခ်မ္းခ်မ္းေျမ႕ တို႔သည္လည္း ပဏာမလက္ေရြးစင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ လူငယ္လက္ေရြးစင္ အျဖစ္(၂၂)ဦး ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ လူငယ္လက္ေရြးစင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းတြင္ က်ား( )ဦး၊ မ( )ဦး တို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ)(၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ)(၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ)(၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ား ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်)(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည)ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: