စစ္တုရင္

စစ္တုရင္သမိုင္း

စစ္တုရင္အားကစားနည္း၏ သမိုင္းအက်ဥ္း (ကမာၻ႔သမိုင္း)
ထိုးထြင္းဉာဏ္ခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာ၌ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္၍ ကမာၻ႔အႏွံ႔အျပားတြင္ ကစားလ်က္ရွိ ေသာကစားနည္းမွာ စစ္တုရင္ထိုးျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္တုရင္ကစားျခင္း၏ မူလစတင္ရာေဒသႏွင့္အခ်ိန္ ကာလကို ေသခ်ာစြာမသိၾကရ၍ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလွ်က္ရွိသည္။ သုေတသီအမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔က အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ဆိုၾကသည္။ အိႏၵိယမွ တဆင့္ ပါရွန္း(အီရန္)လူမ်ဳိး၊ အာရပ္လူမ်ဳိးမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ေရာက္ရွိခဲ့၍ ထိုမွတဆင့္ ၁၀ ရာစုႏွစ္ မတိုင္မီ ဥေရာပသို႔ ျပန္႔ပြားခဲ့သည္ဟုဆိုၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဥေရာပမွ မွတ္တမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ကို အတည္ျပဳ ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ေက်ာ္ကစတင္ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာ့စစ္တုရင္သမိုင္းအက်ဥ္း

“စစ္တုရင္” ဟူေသာေဝါဟာရကို ျမန္မာအဘိဓာန္၌ “အကြက္ခ်ထားေသာမ်ဥ္းေပၚတြင္ နယ္႐ုပ္၊ ျမင္း႐ုပ္၊ မင္းႀကီး႐ုပ္စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရေသာ ကစားနည္းတစ္မ်ဳိး” ဟူ၍ ေတြ႔ရပါ သည္။

ပုဂံေခတ္မွစ၍ စစ္တုရင္အားကစားနည္း ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ပင္းယေခတ္တြင္ ထြန္းကားေနၿပီဟု ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိသည္။ ပင္းယေခတ္တြင္ စတုရဂၤဗလအမတ္ႀကီးဟူ၍ ေပၚထြန္းခဲ့ သည္ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္၏ ဋီကာနိသွ်တြင္ “စတုရဂၤသ၊ စတုရင္၏” မန္လည္ဆရာေတာ္၏ မာဃေဒဝလကၤာသစ္တြင္ “ေလးပါးေသနင္စတုရင္ျဖင့္” မံုေရြးဆရာေတာ္၏ ကုသပ်ဳိ႕တြင္ “ေျခာက္ဆယ့္ေလးအင္စတုရင္၌” ဟူ၍အသီးသီးေတြ႔ရသည္။ စတုရဂၤ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အဂၤါေလးပါးပင္ျဖစ္သည္။ ေျခလ်င္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ရထားတပ္၊ ဆင္တပ္ပါဝင္ ေသာ စစ္အဂၤါေလးပါးျဖင့္ ေပါင္းစုၿပီး စစ္တိုက္နည္းကို မီွ၍ တီထြင္ထားေသာကစားနည္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က “စစ္တုရင္” က အရပ္အေခၚ “စစ္ဘုရင္” ဟုေခၚေဝၚခဲ့ၾကဘူးသည္။

ပုဂံေခတ္မွစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တုရင္အားကစားနည္းသည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ ပညာရွင္မ်ားက လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻသံုးစစ္တုရင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မွစတင္လာ သည္ဟု ယူဆဘြယ္ရွိသည္။ ေရွးအခါကစစ္တုရင္ပညာကို မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ အမတ္ပညာရွိမ်ား၊ အထက္တန္းလႊာမ်ားသာ ကစားေလ့ရွိၾကသျဖင့္ လူတန္းစားအသီးသီးသို႔ မက်ယ္ျပန္႔ခဲ့ေပ။ စစ္တုရင္ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စာအုပ္စာေပရွားပါးခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တုရင္အားကစားမွာ ထင္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ေပ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္မွစတင္၍ စစ္တုရင္ေလာကျပန္႔ပြားလာခဲ့ပါသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တုရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MCF)ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစစ္တုရင္သမားမ်ား ကမာၻ႔အဆင့္သို႔ မေရာက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း အာရွတိုက္ရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္တုရင္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နိမ့္က်ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွစစ္တုရင္ေလာကတြင္ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းမ်ား၏ ေလးစားမႈခံရသည့္ အသင္း တစ္သင္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႔သံုးစစ္တုရင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔အဆင့္မီရန္ အေဟာင္းလည္းႀကိဳးစား အသစ္လည္းေမြးဖြားရန္လိုပါသည္။ ေလွ်ာက္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္မၿပီးေသး ေႏွးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ေျပးေလမွတန္ကာက်ေလမည္။

“စစ္တုရင္ႏွင့္ ကင္းကြာေသာေန႔ဟူ၍ မရွိေစရ”

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ စစ္တုရင္အားကစားနည္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ က်ား(၅)ဦးျဖင့္ စတင္၍သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၄-၁၅တြင္ က်ား(၆)ဦး၊ မ(၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးျဖင့္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စစ္တုရင္အားကစားနည္းတြင္ က်ား( ၆ )ဦး၊ မ(၆ )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စစ္တုရင္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စစ္တုရင္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ)မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။