စားပြဲတင္ တင္းနစ္

စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားသမိုင္း

၁။ စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားနည္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစားပြဲတင္ တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္သားရပါသည္။

၂။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားနည္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ စတင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

၃။ယခုအခါ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား (၆)ဦး၊ သင္တန္းသူ (၆)ဦး၊ နည္းျပ (၁)ဦး ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ နံနက္ (၅း၃၀)မွ (၇း၀၀)ထိ၊ ညေန (၂း၃၀)မွ (၅း၃၀)ထိ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ (၆)ရက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး လွ်က္ရွိပါသည္။

၄။၄င္းအားကစားသမားမ်ားထဲမွ မရႊန္းလဲ့လဲ့ႏိုင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္စားပြဲ တင္တင္းနစ္အားကစားနည္းအတြက္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားနည္းတြင္ က်ား(  )ဦး၊မ(  )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က)နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ)နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ)မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ)(၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: