တိုက္ကြမ္ဒုိ

တိုက္ကြမ္ဒိုအားကစားသမိုင္း

ကမာၻ႔တိုက္ကြမ္ဒိုသမိုင္းအေၾကာင္းအက်ဥ္း

(က) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကစတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။ 
(ခ) ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ အမ်ဳိးသား႐ိုးရာကိုယ္ခံပညာရပ္အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာခဲ့ျခင္း။
(ဂ) ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ Taekwondo ဟု အမည္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ရျခင္း။
(ဃ) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ Korea တုိက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း။
(င) ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၈)ရက္ေန႔မွာ (၃၅)ႏိုင္ငံပါ၀င္ေသာကမာၻ႔တိုက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း။
(စ)၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အားကစားတိုက္ကြမ္ဒို Sport Taekwondo အျဖစ္ တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။
(ဆ) ကမာၻ႔တိုက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒မွာ Dr.Chung Worn Choue (ေဒါက္တာေခ်ာင္ဝမ္ခ်ဴ) ျဖစ္ပါသည္။
(ဇ) ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ Kukkiwon ေက်ာင္းေတာ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း။
(စ်) ကမာၻ႔တိုက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို Kukkiwon ေက်ာင္းေတာ္မွာရွိျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

(က) ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းစာေပႏွင့္ ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ ေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွတဆင့္ စတင္ေရာက္ရွိလာျခင္း။

(ခ) ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ကမာၻ႔တုိက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သ႐ုပ္ျပဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ေရာက္ရွိသ႐ုပ္ျပခဲ့ရာမွ တိုက္ကြမ္ဒို ျမန္မာတို႔စတင္သိရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ကုိရီးယားတိုက္ကြမ္ဒိုနည္းျပ တစ္ဦးႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္အရ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး တရားဝင္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ တိုက္ကြမ္ဒိုပညာရပ္ကို စတင္သင္ၾကားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုက္ကြမ္ဒိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) တိုက္ကြမ္ဒိုအားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၀)ဦး၊ မ(၄)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) တိုက္ကြမ္ဒိုအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 တိုက္ကြမ္ဒိုအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: