ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားသမိုင္းအက်ဥ္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္းေပၚေပါက္လာပံု

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းကို(၁၅)ရာစုခန္႔က မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္၌ စတင္ကစားခဲ့ၿပီး စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ျခင္းလံုးကိုေျမမက်ေအာင္ေျခေထာက္၊ ရင္ဘတ္၊ ဦးေခါင္းတို႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခတ္ကစားခဲ့ၾက သည္။ အမွတ္ေရတြက္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ခတ္ကစားခဲ့ၾကသည္။ (ျမန္မာတို႔ဝိုင္းျခင္းခတ္ကစားနည္းႏွင့္ဆင္ တူသည္။)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စီပက္ရာဂါ(ခ)ဝိုင္းဖြဲ႔ကစားရာမွ ပိုက္ျခား၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ျခင္းလံုး ေျမမက်ေအာင္ ကစားလာၾကသည္။

၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ကာယေလ့က်င့္ေရးစာအုပ္ “တိဘက္လတ္တိဟန္က်ဴးတပ္”ဟုေခၚေသာ ကစားနည္း - ၇၀ပါေသာစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၅တြင္ ပိုက္ျခား၍ကစားရေသာ စီပက္ရာဂါအေၾကာင္းကို ကစားနည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပထမဆံုးပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ(FMS-SS) ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ နဂါရိဆမ္ဘိလပ္ျပည္နယ္တြင္ သရုပ္ျပတစ္ခုက်င္းပသည့္ ပဥၥမျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ ၏ ေငြရတုက်င္းပေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ စီပက္ရာဂါတ်တလိဟုထင္ရွားသည္။

စီပက္ - ကန္သည္။

ရာဂါ - ျခင္းလံုး

ဂ်ာရင္း - ပိုက္

ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္ေက်ာ္အစ မေလးကဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ပီနန္တြင္ သ႐ုပ္ျပပြဲက်င္းပသည္။ ထိုမွတဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာ သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ကၽြန္းဆြယ္ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေဝးေခၚယူညိႇႏႈိင္းသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပရာ(စီပက္ရာဂါဂ်င္း)ကို ထည့္သြင္းက်င္းပသည္။ အမည္ေပးျခင္းမွာမေလးအေခၚ (စီပက္=sepak)ကန္သည္ႏွင့္ ထိုင္းအေခၚ(တက္ကေရာ=takraw)ျခင္းလံုးကို ေပါင္းစပ္၍ (စီပက္တာကေရာ=Sepaktakraw)ဟု ေနာက္ဆံုးအမည္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ASTAF အာရွပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို (၁၉.၁၂.၁၉၆၅)တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ASTAF အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

အဓိကေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားမွာ ယခင္က ျခင္းလံုးကို ၃လႊာ၊ ၂လႊာ၊ ၁လႊာႀကိမ္ျခင္းျဖင့္စ၍ ကစား ၾကသည္။

(၁၉၈၄)ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုိင္းဘုရင့္ဖလားတြင္ “ပလပ္စတစ္ဖိုင္ဘာ” ျခင္းလံုးျဖင့္ စတင္ကစားၾကသည္။

၄င္း “ပလပ္စတစ္ဖိုင္ဘာ” ျခင္းလံုးကို ထိုင္းႏုိင္ငံ Marathon ကုမၸဏီမွ စတင္တီထြင္ထုတ္လုပ္ ခဲ့သည္။

အမွတ္ေပးျခင္းစနစ္(၂၁)မွတ္၊ (၃)ပြဲကိုစတင္၍ ယခင္ကအသံုးျပဳသည္။

၁၉၆၅)ခုႏွစ္ (၁၅၊ ၁၅၊ ၁၅)အမွတ္ပိုရွိသည့္စနစ္ကို ကစားခဲ့သည္။

(၁၉၉၆)ခုႏွစ္တြင္ (၁၅၊ ၁၅၊ ၁၅)တတိယပြဲငယ္ (၄)မွတ္တူလွ်င္ (၆)မွတ္သည္ ေနာက္ဆံုး ရမွတ္ျဖစ္သည္။

(၂၀၀၂)ခုႏွစ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပြဲမွစတင္၍ (၂၁၊ ၂၁၊ ၁၅)အမွတ္ပိုရွိသည္။ က်မွတ္စနစ္ ကို စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္းစတင္ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ သမိုင္းအက်ဥ္း

(၅)ရာစုခန္႔က ပ်ဴေခတ္ေငြျခင္းလံုးကို စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေငြျခင္းလံုးေတြ႔ရွိခ်က္ကို မူတည္၍ ၄င္းေခတ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရပါသည္။ ယခုေခတ္႐ိုးရာျခင္းလံုးကစားသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အပန္းေျဖအလွခတ္၊ က်န္းမာေရးအတြက္သာ ကစားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၇)ခုႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာစိန္မ်ဳိးျမင့္သည္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၆၇)ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၂)ခုႏွစ္ထိ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဒိုင္းပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀)ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တစ္ပတ္ တာေဝးစက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္စဥ္ ေနရာအႏွံ႔ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ကစားသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

(၁၉၉၀)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဦးဆံုး ပို္က္ေက်ာ္ျခင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ (၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ ထုိင္းဘုရင့္ဖလားပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔တြင္ ဦးေရႊဘိုစိန္(အား/ကာ)၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(႐ိုးရာျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဦးစိုးတင့္(႐ိုးရာျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဦးခင္ျမင့္ (အားကစားမွဴး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္) တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ယခုေရးသားထုတ္ေဝေသာ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားနည္းျပဌာန္းစာအုပ္ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္သည္ အမွန္စင္စစ္ အေျခခံလက္စြဲစာအုပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံလက္စြဲစာအုပ္ဆိုသည့္အတိုင္း ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္းကိုစတင္၍ ေလ့လာ လိုက္စားေလ့က်င့္သင္ယူၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါစာအုပ္တြင္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္း စတင္ေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္း၊ အေျခခံခတ္ကစားရမည့္ေျခခြင္၊ ေျခဖ်ား၊ ဒူး၊ ေခါင္းစသည့္တို႔ကို စနစ္တက်မည္သို႔ မည္ပံုေလ့က်င့္သင္ယူရမည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္လည္း ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္း ဥပေဒ(Laws of the game) ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားသမားမ်ား ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုႏွင့္ ကြင္းပံုစံမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိၿပီး အျခားသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေရးျပဳလုပ္ပံုျပဳလုပ္နည္းမ်ား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားနည္းမွ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္လာေသာ ႏွစ္ေယာက္တြဲခတ္ကစားျခင္း (double regu)၊ သဲေသာင္ျပင္ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း(beach takraw)ႏွင့္ ကြင္းသြင္းျခင္းခတ္ကစားနည္း(hoop takraw)မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Theory ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမွတ္သားမိေစရန္ အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ နမူနာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ထူးျခားသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အား/ကာသိပၸံ(ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးအေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ုျဖစ္ပါ၍ ယခုထုတ္ေဝေသာစာအုပ္တြင္ အတက္ႏိုင္ဆံုးေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ Upgrate ျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစား၍ ေလ့လာမွတ္သားမႈမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ္လည္း အေျခခံနည္းစနစ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ မေျပာင္းလဲေစကာမူ ဥပေဒမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္မ်ား နည္းပရိယာယ္မ်ား၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္လည္းႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္၍ ကစားနည္းပံုစံအသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ေနဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးစား၍ရွာေဖြေရးသားထုတ္ေဝ ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္းတြင္ က်ား(  )ဦး၊မ( )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က)နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ)နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ)မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးအိပ္ေဆာင္ သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ)(၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ)(၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ)(၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်)(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: