ဖူဆယ္

ဖူဆယ္အားကစားသမိုင္းအက်ဥ္း

ဖူဆယ္အားကစားနည္းကို ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္က ေပၚတူကီႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးမွ ႏိုင္ငံတြင္းကစားပြဲမ်ားကို ကစားခဲ့ၿပီး စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
(Hall – Foot Ball) ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ႐ံုတြင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲဟု အေပ်ာ္တမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတို႔မွ အေပ်ာ္တမ္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖူဆယ္ကမၻာ့ဖလားစတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံရွိခဲ့ပါသည္။ အာရွဇုန္မွ ၂ ႏို္င္ငံသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲအား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း (၂၄)သင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ခ်န္ပီယံဘရာဇီးႏိုင္ငံရရွိၿပီး စပိန္ႏွင့္ အီတလီအသင္းတို႔ အစဥ္အလိုက္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖူဆယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းဖူဆယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲစတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ AFC မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖူဆယ္နည္းျပႏွင့္ ဒိုင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖူဆယ္အသင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ဖူဆယ္အားကစားနည္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ကစားသမား က်ား (၁၂)ဦး၊ မ (၁၂)ဦး၊ နည္းျပ က်ား(၁)ဦး စုစုေပါင္း (၂၅)ဦးျဖင့္ သင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ဖူဆယ္အားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၂)ဦး၊ မ(၁၂)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ဖူဆယ္အားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဖူဆယ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: