ရြက္ေလွ

ရြက္ေလွအားကစားသမိုင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရြက္ေလွအားကစား စတင္လႈပ္ရွားသည့္အခ်ိန္ကာလကို ျပန္ေျပာင္း တြက္စစ္ ၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္းစတင္ သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၄ခုႏွစ္က စခဲ့သည္ဟုဆိုရေပမည္။

ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္းကို ႏွစ္(၈၀)ကာလေရာက္သည္ထိ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ Sir Charles Innes မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားသား(၁၁)ဦးႏွင့္ ဦးခင္ေဖႀကီးမွအစ ျမန္မာ(၁၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း ဥကၠဌ(၂၆)ဦး အလွည့္က်တာဝန္ ယူလႈပ္ရွားလာခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားသား ဥကၠဌမ်ား လက္ထက္ကအေထြေထြ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရွိလွေပ။ ျမန္မာဥကၠဌမ်ားလက္ထက္တြင္မူ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေလာက္မွစ၍ ျမန္မာ့ ရြက္ေလွအားကစားသည္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ထက္ တိုးတက္လာၿပီး မိမိတို႔ရြက္ေလွအားကစားသည္ ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရေပသည္။ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္အားေပးကူညီပ့ံပိုးမႈ အားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

တဖန္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာ့ရြက္ေလွအားကစားသည္ ဦးေမာ့လာၿပီး အဖက္ဖက္မွသိသိ သာသာျပန္လည္တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ လက္ရွိရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္း တည္ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အသင္း႐ံုးတို႔ကို ၾကည့္လွ်င္ ေရွးကထက္ထူးထူးျခားျခားတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရ ပါသည္။ အသင္း႐ံုးအားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ Sunset Bar အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ Main Bar အား ေခတ္မီေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္းစသည့္ေဆာက္လုပ္မြမ္းမံထိန္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ခံဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ အသင္းသူ၊ အသင္းသား၊ မိဘမ်ားက အဖက္ဖက္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ဝိုင္းဝန္းပ့ံပိုးကူညီၾကကာ စီမံခ်က္ခ်၍ ကိုယ္ဖိရင္ဖိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ သည္။ ၄င္းျပင္ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒသစ္ကို ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အသင္း၏ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ရြက္ေလွအားကစားက႑အေနျဖင့္လည္း အဖက္ဖက္မွတိုးတက္ခဲ့ရာ၊ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 • အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ရြက္ေလွကစားနည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Optimist OP Class ကို ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း။
 • ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ Int’l 420 Class ကစားနည္းကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း။
 • ၁၉၉၃ခုႏွစ္မွစ၍ အသင္းမွႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ႏွစ္စဥ္ၿပိဳင္ပြဲ (Annual Fleet Y.S.C. Championship)ကို မွန္မွန္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း။
 • ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ ပင္လယ္ျပင္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း (Sea Training)ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။
 • ႏိုင္ငံျခားနည္းျပမ်ားငွား၍ သင္တန္းအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အဆင့္ ရြက္ေလွသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။
 • ၁၉၆၉ခုႏွစ္ခန္႔မွ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ထိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲမ်ားလည္းရရွိခဲ့ျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာရြက္ေလွအားကစားသမားမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ေအာင္ပန္းမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရ႐ံုမွ်သာရရွိခဲ့ပါ သည္။ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္သည့္ ပြဲမ်ားအနက္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ(၂၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္(၃)ခုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ (၁)ခုတို႔ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိကာ ေအာင္ပြဲမ်ားဆင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ရြက္ေလွအားကစားနည္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကစားသမား(၁၆)ဦးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ စတင္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုလက္ရွိအား/ကာသိပၸံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔တြင္ တြဲဖက္ေလ့က်င့္လ်က္ရွိ ပါသည္။

Record

 • 26th ဆီးဂိမ္းကို အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ မသိဂႌ၀င္းေရႊႏွင့္ မခင္ညိဳလင္း သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ေငြတံဆိပ္ရရွိခဲ့ (Int” 470 အမ်ိဳးအစားေလွ)
 • ၂၂-၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ငလိုက္ဆည္တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံမွ သင္တန္းသားမ်ား ရြက္ေလွစီးသ႐ုပ္ျပခဲ့
 • ၁၆-၂-၂၀၁၂ မွ ၂၅-၂-၂၀၁၂ ထိ မေလးရွားႏိုင္ငံ Langkawi တြင္ က်င္းပမည့္ 15th Asian Sailing Championship တြင္ Int” 420 ေလွအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့
 • ၂၁-၄-၂၀၁၄ တြင္ 27th ဆီးဂိမ္းအတြက္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံမွ အားကစားသမား (၁၂)ဦး ေငြေဆာင္တြင္ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ေလ့က်င့္ခဲ့
 • ၂၄-၈-၂၀၁၂ မွ ၇-၈-၂၀၁၂ ထိ ေငြေဆာင္ေလ့က်င့္မႈ Windsurfing အားကစားသမား (၆)ဦးေလ့က်င့္
 • Windsurfing ကစားသမား (၂)ဦး ရဲထက္(ႏွင့္) ဆက္ႏိုင္ေအာင္ Singapone Joint Training, Series & Series – 4 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ခဲ့
 • ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ ရက္မွ၍ မႏၲေလးသိပၸံမွ ကစားသမား (၅)ဦး စတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့
 • ၁၆-၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀-၁-၂၀၁၃ ထိ က်င္းပမည့္ SIM 32nd Singapore Open Rsone Asian Chamopinship ၿပိဳင္ပြဲသို႔ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ဆက္ႏိုင္ေအာင္၊ ႏိုင္လင္းထြန္း၊ ရဲထက္
 • ၁၈-၁-၂၀၁၃ မွ ၂၇-၁-၂၀၁၃ ထိ က်င္းပမည့္ 10th KFC Langkawi Internation Regatta 2013 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေအာင္ျမတ္မိုး၊ မင္းသီဟေအာင္၊ မသိဂႌ၀င္းေရႊတို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ထိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္

(၁)     Int” 420 (women) မသိဂႌ၀င္းေရႊ (Crew)                        ပထမဆု

(၂)     Windsurfing (Bic Techno) ရဲထက္                               ဒုတိယဆု

(၃)     Windsurfing (Bic Techno) ဆက္ႏိုင္ေအာင္                 တတိယဆု

(၄)     Windsurfing (Bic Techno) ႏိုင္လင္းထြန္း                     စတုတၳဆု

(၅)     Optimist Overall မင္းသီဟေအာင္                                အဆင့္ (၁)

     -    မႏၲေလးသိပၸံမွ သင္တန္းသူ (၄)ဦးအား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေလ့က်င့္ခဲ့

     -    27th ဆီးဂိမ္းတြင္ မသိဂႌ၀င္းေရႊ Int” 420 (Girls) ေၾကးတံဆိပ္ရရွိခဲ့၊ ေမာင္ဆက္ႏိုင္ေအာင္

          Windsurting ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့

 • ၂၃-၅-၂၀၁၃ တြင္ ရန္ကုန္သိပၸံမွ ကစားသမား (၂၅)ဦးႏွင့္ မႏၲေလးသိပၸံမွ ကစားသမား (၁၉)ဦး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့
 • ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ကစားသမား (၁၂)ဦး၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(မႏၲေလး)မွ ကစားသမား (၄)ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့
 • ၁၂-၁၀-၂၀၁၄ မွ ၈-၁၁-၂၀၁၄ ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ မတၱရာကမ္းေျခတြင္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ၿပီး         ၁၄-၁၁-၂၀၁၄ မွ ၃၂-၁၁-၂၀၁၄ ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခတ္ကမ္းေျခတြင္ က်င္းပမည့္ 4th Asian Beach Games ၿပိဳင္ပြဲသို႔

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ သင္တန္းသူ (၁)ဦး

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(မႏၲေလး)မွ သင္တန္းသား (၂)ဦး

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ရြက္ေလွအားကစားနည္းတြင္ က်ား(  )ဦး၊မ(  )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ရြက္ေလွအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ရြက္ေလွအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ)(၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ)(၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: