ေဂါက္သီး

ေဂါက္သီးအားကစားသမိုင္း

အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဂါက္သီးအားကစားနည္းကို က်ား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၀)ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အားကစားသမားမ်ားအား ေဂါက္သီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွနည္းျပမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားနည္းျပ(ယိုးဒယား) ျမန္မာနည္းျပမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း (၁)ႏွစ္ကို (၄)ပြဲႏႈန္းျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ ေလ့က်င့္ခ်ိန္အေနျဖင့္ နံနက္(၅း၃၀)မွ (၇း၃၀)ထိ၊ ညေန(၂း၃၀)မွ(၅း၃၀)ထိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ က်ား(၂)ဦး၊ မ(၂)ဦး၊ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရး စခန္းေနျပည္ေတာ္ သို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)  ေဂါက္သီးအားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၀)ဦး၊မ(၁၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေဂါက္သီးအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေဂါက္သီးအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: