ေရကူး

ေရကူးအားကစားသမိုင္း

(BC-9)ရာစုမွ (BC-400)ရာစုအထိ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွ တံဆိပ္တံုးမ်ားတြင္ ေရကူးသည့္ပံုမ်ားကို စတင္ေတြ႕ရွိ ရသည္။ေရကူးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ေကာက္ရိုးထံုးခါးပတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။
(BC-310)တြင္ စစ္သားဘ၀မ်ားအတြက္ ေရကူးသင္တန္းေက်ာင္းကို “ ေရာမ” စစ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွာ စဖြင့္သည္။ ကိုင္ဇာဘုရင္လက္ထက္ (BC-27 ရာစုမွ AD 476)အထိ ႀကီးမားေသာ ေရစိမ္ကန္တြင္ ကူးေလ့ရွိသည္။ ကေလးမ်ားကိုလည္း မိခင္ႏွင့္ယဥ္ပါးေစရန္အတြက္ စိမ္ေပးၾကသည္။ ေရကူးသည့္ပံုမ်ားကိုလည္း နံရံႏွင့္ အိုးခြက္မ်ားတြင္ ေရးထားၾကသည္။ တိရိစၧာန္မ်ားေရကူးပံုကို အလြတ္ကူးပံုအျဖစ္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

538 ခုႏွစ္တြင္ နီကိုေလာင္(စ္)၀င္(န္)မာန္ (Nikolous wynmann)က ေရကူးပညာစာအုပ္ကို လက္တင္ ဘာသာျဖင့္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၄င္း၏စာအုပ္ထဲတြင္ ေကာက္ရိုးထံုးအသံုးျပဳ၍ ဖားသတၱ၀ါပံုကို အတုယူၿပီး ကူးခတ္ပံု၊ လက္ပစ္ကူး (အလြတ္ကူး)ကို တိရိစၧာန္မ်ား၏ ေရတဖြားဖြားႏွင့္ ကူးခတ္ျခင္းကို အတုယူ၍ ကူးခတ္ပံုမ်ား ပါ၀င္သည္။

1798 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဂြတ္မြတ္ (Guts mut)က အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေရကူးစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 1878 တြင္ ဟဲမန္းေလးတဲဘက္ (Hermann Leder Barg)က ပက္လက္ကူးအသံုးခ်နည္းကို ေရးခဲ့သည္။ 1910 တြင္ (ပရက္၊ ဘာလင္၊ ဗီယာနာ)ၿမိဳ႕မ်ားမွ တပ္တြင္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ေရကူးသင္တန္းစဖြင့္ခဲ့သည္။ 1908, July 19 ရက္ေန႔မွာ ေရကူးစၿပိဳင္ၾကသည္။ လန္ဒန္အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အေပ်ာ္တမ္းေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FINA) ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ေရကူးအားကစားတိုးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုးေသာ ေရကူးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာေရကူးသမိုင္းေၾကာင္း

  • 1950 ႏွင့္ 1953 ၾကားမွာ ေရကူး၀ါသနာပါသူ လူတစ္စုက ေရကူးအားကစားကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည္။
  • 1959 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္သည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားေရကူးကန္တြင္ တည္ရွိသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ လက္ေရြးစင္သိို႔ေရာက္ရွိသူစာရင္း

ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္မိုး၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ SEA Games သို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္သည္။

၂။ေမာင္သက္ပိုင္တိုး၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ SEA Games သို႔ သံုးမ်ိဳးစံုၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။

၃။ေမာင္ခင္ေမာင္သန္႔၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ SEA Games သို႔ သံုးမ်ိဳးစံုၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။

၄။ေမာင္သက္ကိုကိုထြန္း ႏိုင္ငံတကာသက္တမ္းလိုက္ပြဲ (ထိုင္း) ဒုတိယ (၁)၊ တတိယ (၁)

၅။ မဇင္ဧရယ္ေမာင္ ႏိုင္ငံတကာသက္တမ္းလိုက္ပြဲ (ထိုင္း) ဒုတိယ (၁)၊ တတိယ (၁)

၆။ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဦး ႏိုင္ငံတကာသက္တမ္းလိုက္ပြဲ (ထိုင္း) ဒုတိယ (၁)၊ တတိယ (၁)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ 27th SEA Games ၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။

၇။ ေမာင္၀င္းထိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခၚယူထားသည္။

၈။ ေမာင္ဟိန္းထြန္းဆန္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခၚယူထားသည္။

၉။ ေမာင္ေက်ာ္ၿဖိဳးေ၀ ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခၚယူထားသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေရကူးအားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၂)ဦး၊မ(၁၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေရကူးအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ေရကူးအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ား မွာၾကားၿပီး တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: