ေသနတ္ပစ္

ေသနတ္ပစ္အားကစားသမိုင္း

အားကစားနည္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္းတြင္ ပစ္ေခတ္စဥ္ အမ်ဳိးအစား(EVENTS)အမ်ားဆံုးအားကစားနည္းတြင္ ပါဝင္ပါသည္။အျခားအားကစားနည္းအမ်ားစု ထက္ ထူးျခားခ်က္မွာ ကိုယ္ခႏၶာဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အသက္အရြယ္ပိုင္းျခားမႈသည္ ေသနတ္ပစ္ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာကို မွ်တစြာအသံုးျပဳႏုိင္မႈအေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္းသည္ အျခားေသာအားကစားနည္းထက္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္/တားျမစ္ခ်က္အမ်ားဆံုး အားကစားနည္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူကို ေသေစနုိင္ေသာလက္နက္ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္း၏ အားသာခ်က္မွာ အျခားအားကစားနည္းမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေတာ္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေရးအတြက္မ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ (၂၀)ရာစုအလယ္ပိုင္းေက်ာ္လြန္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္မတူ ဘဲ(၂၀)ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈပိုမို စြာက်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲအဆင့္တြင္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၆၀)ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၀)ခုႏွစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွကၽြန္းဆြယ္အဆင့္တြင္ ထိပ္တန္းမွပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ(ျပည္တြင္း)က်င္းပမႈအပိုင္းႏွင့္ ေသနတ္ပစ္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းပိုင္း ျပည့္ဝမႈမရွိေသးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္မားစြာ တိုးတက္ထူးခၽြန္မႈ မရရွိေသးပါ။

ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္းသည္လည္း အျခားအားကစားနည္းမ်ားထက္ အေဆာင္အဦးပိုင္း၊ လက္နက္/ခဲယမ္းပိုင္း အေထာက္အကူပစၥည္းပိုင္းႏွင့္ နည္းစနစ္(နည္းျပ)ပိုင္းကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေသနတ္ပစ္အားကစားသမားတစ္ဦးအတြက္ ျပည့္စံုစြာလုပ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုး(၅) သိန္းခန္႔ရင္းႏွီးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသနတ္ပစ္ထူးခၽြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ား သာျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေသနတ္ပစ္အားကစားကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္တြင္ ထိပ္တန္းမွပါဝင္ၾကသည္။ ေသနတ္ပစ္အားကစား အား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ခုတည္းမွ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္မွသာ အဆင့္ျမင့္ေသာ အားကစားနည္းျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္းတြင္ က်ား(၆)ဦး၊မ(၆)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ေသနတ္ပစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: