ေျပးခုန္ပစ္

ေျပးခုန္ပစ္အားကစားသမိုင္း

လူ႕သဘာ၀အရ ေျပးျခင္း၊ ခုန္ျခင္း၊ ပစ္ျခင္းတို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ကမၻာဦးစလူျဖစ္သည္မွ စ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့စဥ္ကပင္ ေျပးခုန္ပစ္လည္းေပၚေပါက္လာပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိပၸံနည္းက်နည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတိုးတက္လာျခင္း၊ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲအသြင္ ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္းဥပေဒသမ်ား

 • ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း
 • ေျပးျခင္းနည္းစနစ္မ်ား
 • တာထြက္ျခင္းႏွင့္ အရွိန္ယူေျပးျခင္း
 • တန္းေက်ာ္ျခင္း
 • တားဆီးေက်ာ္ေျပးျခင္း
 • မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ
 • လက္ဆင့္ကမ္းေျပးျခင္း
 • အလ်ားခုန္နည္းစနစ္
 • သံုးဆင့္ခုန္နည္းစနစ္
 • တန္းျမင့္ခုန္နည္းစနစ္
 • တုတ္ေထာက္ခုန္နည္းစနစ္
 • အပစ္အားကစားနည္း
  • သံလံုးပစ္
  • သံျပားပစ္
  • လွံတန္ပစ္
  • ႀကိဳးတပ္သံလံုးပစ္

ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္းသည္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျပားသလို နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ နည္းစနစ္ကို အားကိုးၿပီး လ်င္ျမန္မႈ ခြန္အားတို႔ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ကစားရသလို အမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ အေျခခံ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားရွိၿပီး သန္မာေသာၾကြက္သားအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေျပးခုန္ပစ္သမားေကာင္းတစ္ေယာက္တြင္ က်န္းမာသန္စြမ္း ေသာ ခႏၶာကိုယ္ရွိထားမွသာလွ်င္ ထူးခၽြန္ေသာ ေျပးခုန္ပစ္အား ကစားသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ က်ား (၅၅)ဦး၊ မ(၅၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၁၀)ဦးျဖင့္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။   အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္းတြင္ နည္းျပ က်ား (၆)ဦး၊ မ (၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀)ဦးျဖင့္ Event အလုိက္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-
(က)   နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။
(ခ)   နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။
(ဂ)   မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။
(ဃ)   (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။
(င)   (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။
(စ)   (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(ဆ)   (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။
(ဇ)   (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
(စ်)   (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(ည)   ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: