ၾကက္ေတာင္

ၾကက္ေတာင္အားကစားသမိုင္း

ျမန္မာ့ၾကက္ေတာင္ရိုက္ အားကစားသမုိင္းကို ပထမအစဦးဆုံး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူမွာ ျမန္မာျပည္လုံး ဆုိင္ရာၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ုပ္ ျပန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသိန္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းသည္ ၾကက္ေတာင္ ရိုက္ကစားနည္းစာအုပ္ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ဦးသိန္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္း စတင္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္ဟု သိမွတ္ရေပသည္။

ျမန္မာျပည္၌ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းေပါက္ဖြားလာသည့္ ကာလကို သိမွတ္ရၿပီးေနာက္ အေျခ အျမစ္အတိအက်ကို ေလ့လာစူးစမ္းေသာအခါ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္း မ်ဳိးေစ့ခ်၍ စတင္ စိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ပုံ အဆင့္ဆင့္ကိုအရိပ္ထင္ သိျမင္လာခဲ့ရသည္။

ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းသည္ ျမန္မာ့ရိုးရာကစားနည္း မဟုတ္၍ ျမန္မာျပည္တြင္ ယခင္က ဤကစားနည္းမရိွခဲ့ေၾကာင္းကို အထူးေျပာရန္ပင္ မလိုေတာ့ေခ်။ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းမ်ဳိးေစ့ကို ျပည္ပမွ ယူလာ၍ စတင္စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္ကာလက အုပ္စုိးသူ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးကစားနည္းဟု ပထမအစတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ယူဆၿပီး ပစ္ပယ္ထားခဲ့၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကသာ စတင္ကစားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ အမ်ဳိးသားမ်ား တျဖည္းျဖည္းပါ၀င္ကစားလာခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္အရာရိွႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ မိသားစု က်န္းမာေရးအတြက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားမႈအျဖစ္ မိမိတို႔ ျခံ၀င္းအတြင္းတြင္ စတင္ကစားခဲ့ၾက၏။ ထိုမွတဖန္ မိမိတို႔ႏွင့္ အမ်ဳိးတူ အဆင့္တူခ်င္း က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအတြက္ စုေပါင္းကစားလာခဲ့ၾကသည္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးအရာရိွႀကီးမ်ားကလည္း အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတို႔ကို အတုယူ၍ ကစားခဲ့ၾက ရာမွတဆင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အိႏိၵယလူမ်ဳိး ဂုဏ္ရည္တူအရာရိွႀကီးမ်ား ေရာေႏွာပူးေပါင္းကစားလာခဲ့ၾကေပသည္။

အုပ္စိုးသူ ဂုဏ္သေရရိွသူမ်ားသာ ကစားၾကျခင္းေၾကာင့္ ကစားသမားတို႔၏ အ၀တ္အစားမွာ ျဖဴစင္ သနု္႔ရွင္းသပ္ရပ္၍ လူသာမန္တို႔ အထင္တႀကီး ေငးၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။ ကစားသမားတို႔၏ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္သေရႏွင့္ အ၀တ္အစားဟိတ္ဟန္တို႔ေၾကာင့္လည္း ၾကက္ေတာင္ရိုက္ အားကစားသမားကို ပိုမိုအထင္ႀကီး ေလးစားထင္ေပၚေစခဲ့ရ၏။

ျမန္မာၾကက္ေတာင္ရိုက္ အားကစားနည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကံဖန္၍ ၾကြား၀ါ ဂုဏ္ယူလိုလွ်င္ ျမန္မာ ၾကက္ေတာရိုက္အားကစားသည္ တခ်ိန္တခါက ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ဖူးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရႊလင္းဗန္းျဖင့္ အခ်င္းေဆး၍ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တခ်ိန္တခါက တနည္းအားျဖင့္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ ကစားနည္း ျမန္မာျပည္ တြင္ စတင္ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ဂုဏ္သေရရိွအုပ္စုိးသူတို႔၏ လက္ထဲ၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း၍ ရွင္သန္ ေသာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အုပ္စိုးသူ ဂုဏ္သေရရိွ လူတစ္စုလက္မွ ျမန္မာျပည္သူလူထုရင္ခြင္သို႔ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ ကစားနည္း တစတစ ကူးေျပာင္းက်ယ္ျပန္႔လာပုံကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလို၏။

အထက္က ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည့္အတိုင္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ အိႏိၵယလူမ်ဳိး ဂုဏ္ရည္တူ အရာရိွႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းေရာေႏွာကစားရာသို႔ ျမန္မာအရာရိွႀကီးမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အိႏိၵယ ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ဳိး ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားထံသို႔ ဆင္းသက္ကူးေျပာင္းလာခဲ့၏။ ရုံး၀န္ထမ္း၊ ရုံး၀န္က်င္းမွတဆင့္ ရပ္ကြက္လူထုထံသို႔ တစတစ စိမ့္၀င္သြားခဲ့၏။

ျမန္မာျပည္၌ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ ကစားနည္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဗိုလ္တေထာင္ ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊ မဲသဒစ္ေက်ာင္း၊ ေမာ္တင္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း၊ အလုံရပ္ ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရပ္ကြက္၊ ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ ဒလအံ့ႀကီးရပ္ကြက္ မ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ၍ ရွင္သန္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္ စတင္တည္ ေထာင္၍ ပထမဆုံး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဦးဘသန္း(ဘုံေဘဘားမား)ထံမွ ထိမွတ္ခဲ့ရေပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွအပ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အားကစားနည္း စတင္ထြန္းကားခဲ့ေသာ ေဒသ မ်ားမွာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးအမ်ားဆုံး ေရာက္ရိွေနသည့္ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္ေရနံေျမေဒသျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သာယာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ တနသၤာရီေဒသႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႔ ျပန္႔ပြားထြန္းကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ဦးေဆာင္ကစားခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဦးဘသန္း(ဘုံေဘဘားမား)ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဦးခင္၀င္းေဖ၊ ဦးျမ၊ ဦးဘသိန္းဇံ (ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေတာင္ရိုက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဒိုင္ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၉၇၃/၁၉၈၁ ၊ ဒုတိယဥကၠ႒)၊ မစၥတာဟာမြန္ဂ်ီ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအသင္းမွ ဦးကိုကိုႀကီး(ပ်ဥ္းမနား)၊ ဦးခ်စ္စိန္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ဦးဘသန္း(ဘုံေဘဘားမား)ထံမွ သိမွတ္ခဲ့ရ၏။ အားကစား ႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရး၀န္ (အၿငိမ္းစား)မစၥတာဟတ္စကင္း ေရးသားေသာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစားသမုိင္းစာအုပ္တြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ဘုံေဘဘားမား ကုမၸဏီမွ ဦးဘသန္း၊ ဦးခ်စ္စိန္၊ ဦးျမ၊ ဦးကိုကိုႀကီး၊ မစၥတာဟာမြတ္ဂ်ီ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မိမိတို႔ နီးစပ္ရာ အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ကစားလာခဲ့ၾက၏။ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္းဖိတ္ေခၚ၍ ခ်စ္ၾကည္ ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွ အရိွန္ရလာေသာအခါ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဘုံေဘဘားမားကလပ္မွ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကို စတင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဦးဘသန္း(ဘုံေဘဘားမား)၊ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးခ်စ္စိန္၊ ဦးကြန္း၊ ဦးတင္ဦး(ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေတာင္ရိုက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ရိွအမႈေဆာင္)တို႔က ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ေပးသည္ဟု ဦးဘသန္းထံမွ မွတ္သားရရိွသည္။

ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းသည္ ျမန္မာျပည္၌ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ ခန္႔အထိ ကစားနည္း ဥပမာ အတိအက်မရိွဘဲ မိမိတို႔အသင္းတြင္ မိမိတို႔ သေဘာေပါက္သလို စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္၍ ကစားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကစားနည္း ဥပေဒအမ်ဳိးအစားသည္မရိွဘဲ အသင္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားလွ်က္ရိွခဲ့သည္။

ဘုံေဘဘားမားကလပ္မွ ၿပိဳင္ပြဲစတင္က်င္းပေသာအခါတြင္ ကစားနည္းဥပေဒကို ညိွႏိႈင္းသတ္မွတ္ ေရးဆြဲၾကသျဖင့္ အနည္းငယ္မွ် တူညီခ့ဲသည့္တိုင္ေအာင္ အခ်ဳိ႕အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲလ်က္ပင္ရိွ၍ ထိုကြဲလြဲ ခ်က္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ကစားနည္းဥပေဒ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲရသည္ဟူလည္း ဦးဘသန္းထံမွ သိရိွခဲ့ရ သည္။

ဦးသိန္း၏ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္းစာအုပ္၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘီေအေအ (ယခုေအာင္ဆန္းကစားၿပိဳင္၀င္း)၌ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္လာခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ျမန္မာ့ၾကက္ေတာင္ရိုက္အားကစားသည္ ဆက္လက္ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ဘဲ အရိွန္အဟုန္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရေတာ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အားကစားေရးရာကို အားေပးေလ့ရိွေသာ ဆရာ ဦးေမာင္ႀကီး သဘာပတိအျဖစ္ ႀကီးမွဴး၍ ဆရာ ဦးေဇာ္၀ိတ္(အမ်ဳိးသား ကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္ေရးေကာင္စီ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရး၀န္) ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ၿပီးေခတ္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပန္လည္၍ စတင္က်င္းပေပးခဲ့ရာ မႏၱေလးမွ လူထု ဦးလွ၊ ဦးထိပ္တင္ေမာင္၊ ဦးဘကြန္းႏွင့္ ေဒၚခင္မူေအးတို႔ လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ၏။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့ၾကက္ေတာင္ရိုက္ အားကစားသည္ ျပန္လည္အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာရေသာ ေၾကာင့္ ဘုံေဘဘားမား ဦးဘသန္းႏွင့္ ၀ါသနာရွင္ ကစားေဖာ္ ကစားဘက္မ်ား စုစည္းၿပီး “ျမန္မာျပည္လုံး ဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး” ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာျပည္ အိုလံပစ္အသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အမ်ဳိးသား ကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္ေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ၌ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳလွ်က္ ျမန္မာ့ၾကက္ေတာင္ရိုက္အားကစား က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉ ၅၂ ခုွစ္တြင္ မတ္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (International Badminton Federation (I.B.F))သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အာရွၾကက္ေတာင္ရိုက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Asian Badminton Federation (A.B.F)) သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အားကစားလႈပ္ရွားမႈ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး အမည္ကို “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္”ဟု အမည္ ေျပာင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့၏။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇)ရက္ေန႔၌ အမ်ဳိးသားကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္ေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္း၍ အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါတြင္ အသင္းခ်ဳပ္အမည္ကို “ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေတာင္ရိုက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္” ဟု ေျပာင္းလဲလွ်က္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးအေနျဖင့္ ၁၉၄၈-၄၉ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိး သားတံခြန္စိုက္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပေပးခဲ့၏။ အငယ္တန္းအမ်ဳိးသားတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၆-၅၇ ခုႏွစ္မွ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့၏။

ကလပ္အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္လိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ က်င္းပေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ပုံမွန္အဆက္မျပတ္ က်င္းပေပးႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးကို ဇုံ(၆)ဇုံ သတ္မွတ္၍ ဇုံအလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေပးၿပီးေနာက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္နယ္/တိုင္း အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ က်င္းပေပးႏုိင္ခဲ့ သည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္းတြင္ က်ား( ၆ )ဦး၊ မ( ၆ )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-
(က)နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။
(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။
(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။
(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။
(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။
(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။
(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: