နည္းျပဆရာမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္း (12.10.2015 မွ 20.10.2015) ရက္ေန႔ထိ

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) နည္းျပဆရာမ်ားအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း ကုိ (၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႕အထိ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရုံးေဟာငး္)ခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။