နယူးဇီလန္ေဘာလုံး အသင္း မွ ေဘာလုံးနည္းစနစ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ မ်ားအားလာေရာက္ သ႐ုပ္ ျပသျခင္း (5.9.2015)

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးလာေရာက္ကစားသည့္ နယူးဇီလန္ွ လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအသင္းသည္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)ရွိ ေဘာလုံး သင္တန္းသား/သူမ်ားအား နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကို (5.9.2015) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္သ႐ုပ္ျပသခဲ့ပါသည္။