အားကစားႏွင့္ပညာေရး ေပါင္းစပ္ သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသား/ သူေဟာင္း မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား (၃.၁၀.၂၀၁၅)

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၁၉၉၇-၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ပညာသင္ႏွစ္ထိ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသား /သူေဟာင္းမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားကို (၃-၁၀-၂၀၁၅)ရက္ေန႕ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။