ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ (၂၅.၁၀၂၀၁၅)

tအားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ (၂၅.၁၀၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ႐ုံးေဟာင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလလူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ တူညီ၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ Track Suit မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။