ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ (၉.၁၀.၂၀၁၅)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ (၉.၁၀၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ႐ုံးေဟာင္းခန္းမတြင္ ေန႔လည္ (၂း၀၀ နာရီမွ ၃း၀၀နာရီထိ)က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ က်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ဆန္(၅)ျပည္ႏႈန္းေပးေ၀ခဲ့ပါသည္။