၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ

       အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ပထမေန႔ႏွင့္ ဒုတိယေန႔ကို (၁.၁၀.၂၀၁၅ - ၂.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ (၁၈း၀၀)နာရီတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ႐ုံးေဟာင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဗုိလ္လုပြဲကုိ (၆.၁၀.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ စတုတၳဆု၊ ပဥၼမဆုႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား (၇.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။